Vedtægter

Vedtægter for Trongårdens Idræts Forening

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Trongårdens Idræts Forening (TIF), dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1 Foreningens formål er at give medlemmer adgang til at dyrke atletik. Endvidere er det foreningens formål, at medlemmerne ved deltagelse i klubbens mange forskellige idrætsmæssige og sociale arrangementer, dels får lyst til at deltage aktivt i det daglige foreningsarbejde, dels tager et medansvar i foreningens virke.

§ 3 Medlemskab af organisation

Stk. 1 Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 4 Klubdragt

Stk. 1 Foreningens klubdragt er lyseblå trøje og sorte bukser.

§ 5 Optagelse af medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer kan optages enhver, de har interesse i foreningen.
Stk. 2 Optagelsen sker på foreningens officielle indmeldelsesblanket. Medlemskab kan ske som: aktiv, motionist eller passiv.
Stk. 3 Bestyrelsen kan udnævne medlemmer til æresmedlem af TIF.

§ 6 Kontingent

Stk. 1 Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Stk. 2 Medlemmer, der ikke har indbetalt kontingent i 4 måneder, kan slettes, såfremt betaling ikke har fundet sted inden 8 dage efter betalingskrav. (jfr. dog §8, stk. 7).
Stk. 3 Bestyrelsen er fritaget for kontingentbetaling.
Stk. 4 Kontingent forfalder forud.

§ 7 Udmeldelse – Eksklusion

Stk. 1 Udmeldelse skal ske til formand eller kasserer. Hvis medlemmet ikke er i gæld til foreningen, er udmeldelse gyldig fra den 1. i den efterfølgende måned.
Stk. 2 Foreningens medlemmer skal til enhver tid rette sig efter de bestemmelser og reglementer, der er gældende, og som fastsættes af bestyrelsen. Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion.
Stk. 3 For at et medlem kan ekskluderes, må det vedtages med 2/3 stemmers majoritet af bestyrelsen. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke afgørelsen for førstkommende generalforsamling, dersom årsagen ikke er kontingentrestance.

§ 8 Bestyrelse

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt formændene af senior-, ungdoms-, stævne- og informationsudvalg, samt yderligere et medlem af seniorudvalget.
Stk. 2 Den daglige administration forestås af forretningsudvalget, som består af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 3 Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold, og den fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året eller i øvrigt når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indkaldelse sker ved formanden.
Stk. 5 Ved afstemning i bestyrelsen er almindelig stemmeflertal afgørende, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende (jfr. dog § 7, stk. 3).
Stk. 6 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden og næstformanden er til stede (jfr. dog § 7, stk. 3).
Stk. 7 Bestyrelsen kan tilstå medlemmer kontingentfrihed/nedsættelse under særlige omstændigheder.
Stk. 8 Bestyrelsen har ret til, at inddrage de merudgifter, klubben måtte have fået i forbindelse med et medlems manglende rettidige tilmelding til, eller afbud fra en konkurrence.
Stk. 9 Klubben tegnes af formanden samt to bestyrelsesmedlemmer eller af næstformanden samt to bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Stående udvalg

Stk. 1 Under ansvar over for bestyrelsen udføres en række konkrete opgaver af stående udvalg på 3-5 medlemmer:

 • Et seniorudvalg, som forestår det idrætslige arbejde for aldersgruppen fra 19 år og opefter. Inden for udvalgets områder ligger f.eks. holdturneringer (herunder udtagelse af hold), planlægning af træning i samarbejde med trænerne, tilmelding til stævner, arrangering af klubbens deltagelse i mesterskaber og andre større stævner. Til medvirken ved arbejde med udtagelser suppleres udvalget med 2 kvindelige og 2 mandlige medlemmer.
 • Et ungdomsudvalg, som forestår det idrætslige arbejde for aldersgruppen op til 19 år. Inden for udvalgets arbejdsområde ligger f.eks. holdturneringer (herunder udtagelse af hold), planlægning af træning i samarbejde med trænerne, tilmelding til stævner, afholdelse af rene ungdomsstævner samt arrangering af klubbens deltagelse i mesterskaber og andre større stævner.
 • Et stævneudvalg, som forestår arrangementet af de stævner, som med bestyrelsens accept pålægges foreningen. Udvalget er ansvarlig for det daglige samarbejde med stadion omkring stævneaktiviteter, ligesom udvalget er ansvarlig for, at stævnerne (på nær de under ungdomsudvalget nævnte) afholdes i overensstemmelse med DAF’s krav til sådanne arrangementer.
 • Et informationsudvalg, som forestår kontakten til pressen. Det er udvalgets ansvar, at der internt etableres aftaler, som muliggør en grundig information til pressen om alle væsentlige aktiviteter i klubben. Udvalget er ligeledes ansvarlig for udgivelse af periodevise eller engangs-informationer til klubbens medlemmer.

§ 10 Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der årligt skal finde sted inden udgangen af oktober.
Stk. 2 Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. De skal herefter offentliggøres til medlemmerne, sammen med revideret regnskab, budget og skriftlige beretninger, senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg:
  1. Bestyrelsesmedlemmer.
  2. Øvrige medlemmer af stående udvalg.
  3. 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.
Stk. 4 Alle bestyrelsesvalg gælder for 2 år. I ulige år vælges formand, sekretær, samt formænd for ungdomsudvalg og stævneudvalg samt et medlem fra seniorudvalget. I lige år vælges næstformanden, kasserer samt formænd for seniorudvalg og informationsudvalg. Alle øvrige valg gælder for 1 år.
Stk. 5 På generalforsamlingen afgøres enhver sag ved almindelig stemmeflerhed – dog jfr. § 14 ved vedtægtsændringsforslag. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis dirigenten skønner det rigtigst, eller 3 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Kun medlemmer, der er á jour med deres kontingent, og som er fyldt 14 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 14 år har stemmeret ved deres forældre eller værge. Også medlemmer under 14 år skal være á jour med deres kontingent for at have stemmeret.
Stk. 6 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det kræves af mindst 25 medlemmer. Forslag til dagsorden skal medfølge.

§ 12 Regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er fra 1 oktober til 30 september, dog fra 1 januar til 30 september i 2003.
Stk. 2 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisor-påtegning. Derudover fremlægges budget for det følgende år, til generalforsamlingens orientering.
Stk. 3 Ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer kan økonomisk blive draget personligt til ansvar for handlinger foretaget for foreningen, foreningens gæld eller dele deraf. Undtaget herfra er ulovlige handlinger eller udeladelse af handlinger, der vil være strafbare efter almindelig dansk lov og ret.

§ 13 Revision

Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Stk. 2 Revisionen er en regnskabsmæssig revision.

§ 14 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget (jfr. dog § 15).

§ 15 Foreningens opløsning

Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2 Foreningen kan ikke opløses, så længe 15 medlemmer over 14 år forlanger dens beståen.
Stk. 3 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens ejendele Dansk Atletik Forbund.

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 27. oktober 2011